ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

 

ยินดีต้อนรับสู่ Blue Printing, เว็บไซต์ blueprinting.co.th (ในที่นี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ดำเนินการโดยบริษัท บลู พริ้นติ้ง จำกัด (ในที่นี้จะเรียกว่า "Blue Printing","เรา", "พวกเรา", "บริษัทฯ", "บริษัทในเครือ") เป็นผู้ให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ (ในที่นี้จะเรียกว่า "บริการ", "การสั่งซื้อ")

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และทำการสั่งซื้อผ่านทาง blueprinting.co.th (ในที่นี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้", "ผู้ใช้งาน", "ลูกค้า", "คุณ") จะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานด้านล่าง ข้อมูลอื่นๆ เช่นคำแนะนำ หรือกฏอื่นๆ (ถ้ามี) จะลงถูกลงไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์นี้

บริษัทฯ มีสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและข้อตกลงในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้งานควรศึกษานโยบายและข้อตกลงการใช้งานทุกครั้งในการใช้งานเว็บไซต์ เนื่องจากเนื้อหาเหล่านี้จะเป็นข้อตกลงทางด้านกฏหมายระหว่างเราและคุณ

ผู้ใช้งานยินยอมที่จะให้ทางบริษัทฯ ติดต่อและแจ้งเตือนทางอีเมลที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ และบริษัทฯ เมื่อสมัครสมาชิก ซึ่งผู้ใช้สามารถยกเลิกการติดต่อทางอีเมลจากทางบริษัทฯ ได้ โดยแจ้งกับทางฝ่ายบริการลูกค้า อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ไม่ต้องการรับการติดต่อจากทางบริษัทฯ ทางอีเมล ทางผู้ใช้จำเป็นต้องปิดบัญชีที่เปิดไว้กับทางบริษัทฯ 

 


1. การใช้งานและเป็นสมาชิก

 

1. เมื่อคุณทำเครื่องหมายในช่องยอมรับก่อนทำการสั่งซื้อ หมายความว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงอนุญาตให้เราเก็บข้อมูลและใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ กับผู้ให้บริการอื่นๆและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรไว้เกี่ยวกับตัวคุณ และมีสิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือลบข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้องได้

2. คุณตกลงและยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวของคุณ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อมูล รายละเอียดดังกล่าว ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในบัญชีสมาชิกหรือตามประการต่าง ๆ ของตนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ ความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ (ถ้ามี) ในส่วนนี้ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

3. คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานหรือสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิกเว็บไซต์

4. เว็บไซต์นี้มีอาจการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของ Blue Printing ดังนั้น เราจึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

5. เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, เนื้อหา รูปภาพ, วิดีโอทั้งหลาย คุณยอมรับว่าทุกอย่างที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของบริษัท บลู พริ้นติ้ง จำกัด โดยห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วิดีโอทั้งหลายไปเผยแพร่ โดยยังไม่ได้รับความยินยอมจากเรา

6. คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อและบริการภายใต้บัญชีของคุณ กรุณาเก็บรหัสส่วนตัว (password) ของคุณให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้ใดได้ทราบ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆที่ผ่านบัญชีของคุณ ถ้าหากคุณสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะแจ้งให้ทางบริษัทฯ โดยไม่รีรอ หากทางบริษัทฯมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้งานที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯขอสวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีของคุณ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการรหัสส่วนตัวหรือบัญชีของคุณถูกนำไปใช้โดยทางมิชอบทั้งสิ้น

7. Blue Printing ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

 


2. คำสั่งซื้อและชำระเงิน

 

1. ราคาที่แสดงในเว็บไซต์เป็นสกุลเงินบาทที่ใช้ในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายที่แสดงในหน้าชำระเงิน รวมสินค้าทั้งหมด การจัดส่งและหีบห่อ

2. สินค้าและบริการของ Blue Printing ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ, เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อของผู้ใช้ และ/หรือเปลี่ยนแปลงราคา แม้หลังจากบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อของผู้ใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

3. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อภาษี ประกันการขนส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากสั่งซื้อ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4. ทางบริษัทฯ ขอสวนสิทธิ๋ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง คูปอง โปรโมชั่น หรือการส่งเสริมการขายใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


3. การคืนสินค้าและการชดเชย

 

1. เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งผลิต ผู้ใช้งานไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อได้หลังจากที่รายการสั่งซื้อได้ถูกดำเนินการแล้ว

2. การชดเชยสินค้า เนื่องจากการผิดพลาด เสียหายทางการผลิต หรือจำนวนที่ไม่ถูกต้อง ทางผู้ใช้จะต้องบันทึกความเสียหาย และแจ้งทางบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าแล้ว และบริษัทฯ ขอปฏิเสธการชดเชยใด ๆ หลังจาก  7 วันหลังส่งมอบสินค้าให้กับผู้ใช้ 

3. ทางผู้ใช้จะต้องส่งสินค้าที่ต้องการได้รับการชดเชยแบบเต็มจำนวน โดยที่ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืน มาที่

ฺ   Blue Printing Co., Ltd. (ชดเชยสินค้า)

   60/99 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

   ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

   จ.ปทุมธานี 12120

4. สินค้าที่ชดเชย จะถูกผลิตหล้งจากที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าที่เสียหายคืน โดยระยะเวลาการผลิตเท่ากับหรือมากกว่าการผลิตสินค้ารอบแรก โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไฟล์งาน

5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยสินค้าที่เกิดจากการผิดพลาด และ/หรือ ความไม่ระมัดระวัง จากการใช้งาน การจัดเก็บ รวมถึงการขนส่งของผู้ใช้บริการ

6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการชดเชยสินค้าหรือบริการ ถ้าหากสินค้าและ/หรือบริการไม่พร้อมให้บริการ โดยการเปลี่ยนแปลงหรือจัดหาสินค้าหรือบริการใหม่ หรือวิธีอื่นๆที่เทียบเท่า ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 


4. ข้อจำกัดในการรับผิดชอบ

 

1. คุณรับทราบและตกลงว่า ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งหมด Blue Printing และ บริษัทในเครือ จะไม่ต้องรับผิด ความเสียหายทางอ้อม ทางการลงโทษ เพื่อเป็นแบบอย่างบังเอิญ แบบพิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือในวิธีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเข้าถึงผ่านลิงก์จากเว็บไซต์หรือจากการกระทำใดๆ ที่เราทำหรือไม่ทำโดยเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเราในทางที่ผิด หรือความล่าช้าหรือความไม่สามารถในการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ 

2. การปฏิเสธความรับผิดนี้ใช้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของประสิทธิภาพ ข้อผิดพลาด การละเว้น การขัดขวาง การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเสียหายของไฟล์ ความล้มเหลวในสายการสื่อสาร เครือข่ายหรือระบบล้มเหลว ความล้มเหลวด้านพลังงาน ภัยธรรมชาติ ของการสูญเสียกำไรของคุณ หรือการขโมย การทำลาย การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง การสูญเสียการใช้งานบันทึกหรือเนื้อหาใด ๆ และการสูญเสียที่สามารถจับต้องได้หรือไม่ก็ตาม 

3. คุณรับทราบโดยเฉพาะและยอมรับว่า Blue Printing และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำความผิดใดๆ การกระทำผิดกฎหมายหรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ของผู้ใช้ใดๆ การเยียวยาพิเศษสำหรับคุณแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเรียกร้องใดๆ ข้างต้นหรือข้อพิพาทใดๆ กับการสละสิทธิ์ใดๆ ของคุณ


5. ข้อจำกัดของสินค้าและบริการ

 

ผู้ใช้ตกลงที่จะยอมรับข้อจำกัดของสินค้าและบริการตามข้อความด้านล่างนี้

1. ไฟล์งาน

 • ผู้ใช้ควรศึกษาและทำตามคำแนะนำในการเตรียมไฟล์งานก่อนสั่งซื้อ ซึ่งสามารถศึกษาได้ ที่นี่
 • ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับกับความผิดพลาด เสียหาย ความล่าช้าในการจัดส่ง หรือปัญหาใด ๆ ถ้าหากไฟล์ที่ส่งมาไม่ได้มาตรฐานตามคำแนะนำของทาง Blue Printing
 • ทาง Blue Printing มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเนื้อหา ข้อความ รูปถ่าย และ/หรือ รูปภาพที่ใช้ในการสั่งสินค้าและบริการกับทาง Blue Printing และทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากเกิดข้อพิพาททางกฏหมาย ถ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ 
  • ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
  • ไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  • มีวัตถุประสงค์ในการหลอกลวง หรือกระทำการผิดกฏหมาย
  • มีลักษณะลามกอนาจาร
  • ไฟล์ส่วนใดส่วนหนึ่งประกอบด้วย ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่สร้างความเสียหายต่อระบบ และคอมพิวเตอร์

2. การพิมพ์

 • วัสดุบางชนิดอาจจะมีการงอได้บ้างเล็กน้อย
 • สีของงานพิมพ์แตกต่างจากจอภาพของลูกค้า เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละจอภาพที่แตกต่างกัน
 • สีของงานอาจจะมีความคลาดเคลื่อนทางสีในสภาพแสงที่ต่างกัน
 • งานพิมพ์ที่มีสีเข้ม หรือสีหนัก อาจจะมีการหลุดลอกของสีหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย
 • กระดาษหรือวัสดุที่มีลวดลาย การวางแนวของลายวัสดุจะขึ้นอยู่กับขนาดงาน

3. งานเคลือบ

 • ฝุ่นเล็กน้อยในงานเคลือบ อาจจะเกิดขึ้นได้บ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุม
 • การเคลือบแต่ละประเภท อาจทำให้สีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากการหักเหของแสงต่างกัน
 • เคลือบโฮโลแกรมบางลายอาจจะพบเจอเส้นในบางมุม ซึ่งเป็น Pattern ของลายโฮโลแกรม
 • การวางแนวของลายโฮโลแกรมบางลาย เมื่อเคลือบแล้วอาจจะปรากฎลายที่วางคนละแนวกับ Artwork ลูกค้า ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะงาน

4. การตัดงาน

 • ชิ้นงานที่ตัดสำเร็จแต่ละชิ้น ภาพอาจจะมีระยะไม่เท่ากัน แต่ไม่ควรเกินระยะตัดตกและระยะปลอดภัยที่กำหนด

5. งานบนพลาสติก

 • งานบนแผ่นพลาสติกอาจจะเกิดรอยและฝุ่นได้บ้าง

6. การไดคัท

 • ระยะไดคัทอาจจะมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อยแต่ไม่ควรเกิน 2 มิลลิเมตร จากระยะจริง
 • รอยกดของมีดไดคัทอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างบางจุด
 • งานพลาสติกไดคัทอาจจะมีบางจุดที่ขอบดูไม่เรียบ

7. สติ๊กเกอร์

 • การใช้งานสติ๊กเกอร์ที่มีการเสียดสี และ/หรือนำไปติดที่มีการสัมผัสบ่อย สีของสติ๊กเกอร์ และ/หรือ ฟิล์มที่ใช้เคลือบอาจจะมีการหลุดลอกตามการใช้งาน

8. งานพิมพ์โดยใช้สีขาว

 • งานพิมพ์สีขาวบนวัสดุใส จะทำให้งานดูทึบแสงขึ้นประมาณ 50% (สำหรับการพิมพ์สีขาว 1 รอบ)

9. Digital Proof 

 • Digital Proof จะแสดงการจัดวางดีไซน์ของงานของคุณ แต่ว่าจะไม่สามารถยึดสีตามในนี้ได้ ถ้าหากเรื่องสีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณมากๆ ทางเราแนะนำให้คุณขอเป็นตัวอย่างงานจริง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

10. สั่งพิมพ์ซ้ำงานเดิม

 • การสั่งพิมพ์งานเดิมซ้ำ ทางบริษัทจะไม่การันตีสี วัสดุ ฟิล์มที่ใช้เคลือบ ระยะตัด/ไดคัท ที่เหมือนเดิม 100%

6. การจัดส่งสินค้า

 

1. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ผู้ใช้ระบุไว้ตอนสั่งซื้อสินค้าและบริการ และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หรือวความล่าช้า ที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้า ถ้าที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ใช้ระบุไม่ถูกต้อง ผู้ใช้กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนกดสั่งซื้ออีกครั้ง

2. Blue Printing ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ให้บริการการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสม โดยที่ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งและหีบห่อ ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบ ในเรื่องของความล่าช้า สินค้าเสียหาย หรือการสูญหาย ระหว่างการขนส่ง

3. การคำนวณระยะการส่งมอบสินค้าบนเว็บไซต์ เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆเท่านั้น ซึ่งมีอัตราการตรงต่อเวลาสำหรับการส่งมอบงานจริงประมาณ 70-80% ถ้าไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ทางบริษัทพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งมอบสินค้าให้ทันตามกำหนด 

4. ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กับระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามกำหนด เนื่องจากมีหลายปัจจัยหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น

 • การชำระเงินล่าช้า หรือ ปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับการชำระเงิน ทำให้การชำระเงินไม่สำเร็จ
 • คำสั่งซื้อไม่สมบูรณ์
 • การอัปโหลดไฟล์งานที่ไม่ถูกต้อง
 • ไฟล์งานที่ได้รับไม่สมบูรณ์ นำสู่ถึงการแก้ไข
 • การอนุมัติการพิมพ์จากลูกค้าล่าช้า
 • ข้อมูลการจัดส่งผิดพลาด

5. ปริมาณงานที่ลูกค้าได้รับอาจจะได้รับมากกว่า หรือน้อยกว่าจำนวนที่สั่งซื้อ ถ้าหากได้รับจำนวนที่น้อยกว่า ทางบริษัทฯ จะชดเชยเป็นเครดิตสำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป หรือคืนเป็นเงินในจำนวนที่เหมาะสม


7. การยกเลิกสินค้า และการคืนเงิน:

1. บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ถูกจัดส่งเรียบร้อย หรือคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกระหว่างการผลิต

2. การคินเงินจะต้องได้รับการอนุมัติและคืนเงินผ่านทางช่องทางและ/หรือบัญชีธนาคารเดียวที่ใช้สำหรับการชำระเงินเท่านั้น โดยจะมีระยะเวลาการดำเนินการภายใน 14 วันทำการ

3. สินค้า/บริการ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินเต็มจำนวนได้เมื่อสถานะได้เปลี่ยนเป็น "ดำเนินการผลิต" กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าและวันใช้งานก่อนทำการสั่งซื้อ